Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Struktura Akcjonariatu:

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pylon Spółka Akcyjna:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 25,23% w kapitale zakładowym [tj. 3.428.706 akcji];
2. Mateusz Jujka posiada 11,70% w kapitale zakładowym [tj. 1.590.975 akcji];
3. Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 13,98% w kapitale zakładowym [ tj. 1.900.000 akcji].

Struktura Akcjonariatu


Na kapitał zakładowy Pylon S.A. składa się:


a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt złotych);
c) 00.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
d) 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na zwykłych okaziciela serii E o łącznej wartości 182.564 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych);
e) 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,4 [sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy].

Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,1 złotych.